وظایف متخصص خشکشویی


وظایف متخصص خشکشویی
گرفتن لباس ها، پرده ها و… از مشتریان و دادن قبض تحویل به آنها

بررسی دستورات شستشوی روی لباس ها، پرده ها و… و تشخیص نوع رنگ و پارچه برای جلوگیری از خرابی آنها پس از شستشو

زدن کد شناسایی روی لباس ها، پرده ها و…

لکه گیری و ضدعفونی لباسها، پرده ها و… قبل از شستشو

قرار دادن لباس ها، پرده ها و… در ماشین های لباسشویی و خشکشویی

تنظیم برنامه شستشوی ماشین های رختشویی مناسب با نوع و میزان کثیفی پارچه ها

بررسی، اتو زدن ، تا کردن و یا آویزان کردن لباس ها، پرده ها و… پس از پایان شستشو

تحویل سفارشات به مشتریان و گرفتن هزینه آنها

در بخش های صنعتی سطح کار خشکشو وسیع بوده و معمولا زیر نظر مسئول آن بخش کار می کند.

 

مهارت و دانش مورد نیاز

توجه به جزئیات
داشتن دقت به خصوص در کد گذاری و بررسی ویژگی های لباس ها

مهارت های ارتباطی مناسب

توانایی کار با انواع ماشین های لباسشویی، خشکشویی و اتوکشی

توانایی مدیریت کسب و کار (اگر به طور مستقل کار می کنید)

رعایت مسایل بهداشتی و ایمنی